• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Schronienie

Schronienie
1. Informacje ogólne dla klienta
1) Do schronienia ma prawo osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona.
2) Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.
3) Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
4) Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
5) Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.
6) W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
7) W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.
8) W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
9) Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.
10) W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 14, oraz w innej formie niż określona w ust. 1.
11) Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały

2. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej
Składa się z następujących etapów:
1) Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:
• osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);
2) Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i planu pomocy. Skierowanie do Schroniska dla Osób Bezdomnych poprzedza sporządzenie wstępnej diagnozy klienta, opracowanie i zawarcie kontraktu socjalnego:
• rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu pobytu klienta;
• wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy.
3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.
4) Realizacja przyznanych świadczeń w postaci schronienia.
3. Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem.
2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia;
4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych);
5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły;
8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy lub wydruk z systemu SEPI.
9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne;
10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.