• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Od 01.07.2018 r. wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą:

• Portalu Informacyjno - Usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
• systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• bankowości elektronicznej.
Wnioski papierowe będą przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie (pokój 500+) od dnia 01.08.2018 r.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekunem faktycznym dziecka- w rozumieniu ustawy jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo
opiekunowi prawnemu dziecka.
Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko - oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę. Na kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy (czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze), Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze przyznane decyzją wydaną przez wojewodę wypłaca organ właściwy. W przypadku przebywania osoby, która ubiega się o świadczenie lub członka jej rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z dokumentami będzie przekazany do wojewody celem rozpatrzenia.

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.
Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.
1. Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
2. Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy - dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
3. Opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
4. Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka.
5. Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.
6. Dokument potwierdzający stan cywilny:
• kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
• separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
• rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
• wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.
1. Oświadczenia dokumentujące uzyskiwane dochody w 2017 roku przez pełnoletnich członków rodziny w tym:
• oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ) załącznik nr 2
• w przypadku prowadzenia działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały): oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, załącznik nr 3
• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały): zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, załącznik nr 4
2. Inne dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:
• w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
• W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
• W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany.
• W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.