• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Świadczenia rodzinne

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019
W przypadku składania wniosków na bieżący okres zasiłkowy trwający do 31.10.2018 rokiem bazowym jest rok 2016 tak więc wszystkie dokumenty dochodowe są dostarczane za 2016 r. a w przypadku uzyskania dochodu należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy , umowa od 1,2,3 maja 2017 zaświadczenie o wynagrodzeniu za czerwiec 2017 po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, podatek, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku (wniosek i załączniki do wniosku określone składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego: zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższą kwotę (tj. 674 zł lub 764 zł), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Wysokość zasiłku rodzinnego:
- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć kopie dokumentów (oryginały do wglądu) z wyjątkiem zaznaczonych które dostarczane są jako oryginał dokumentu:
1 . pełny akt urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany, odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka-oryginał
2.utrata dochodu - PIT-11/40 za 2017 wszystkich członków rodziny , PIT 37/36 – za 2017 świadectwo pracy, dec.z PUP, umowy zlecenia/dzieło/inne-kopie oryginał do wglądu
3. uzyskanie dochodu -dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w 2018), umowa od 1,2,3 maja 2018 zaświadczenie o wynagrodzeniu za czerwiec 2018 po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, podatek, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne,
4. oświadczenie w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oraz w przypadku gdy rodzic będzie starał się o dodatek z tyt. dojazdów - osoby, mające przyznane świadczenia na wrzesień 2018 składają zaświadczenia/oświadczenia w dniach 1-8.09.2018r, -
5. oświadczenie lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zamieszkania, - należy doręczyć w dniach 1-9 września 2018r,
6. osoba starająca się o kontynuację wypłaty dod. wychowaw. składa oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
7. DRUK A1 z ZUS- kopia- w przypadku osoby pracującej za granicami kraju (działalnośc gospodarcza zarejestrowana w Polsce, lub oddelegowanie)
8. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebywanie matki dziecka pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu – oryginał – wzór załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010
9. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fozyczne zawierające informację odppowiednioo: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy -oryginał
10.oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2017 roku, niepodlegającego opodatkowaniu: w tym stypendia dla dzieci, alimenty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie dla rolników, dochody z gospodarstwa rolnego, Św. Rodzicielskie, dochody uzyskane poza granicami kraju oświadczenie to składa wnioskodawca w imieniu wszystkich osób dorosłych wchodzących w skład rodziny.
11.zaświadczenie z ZUS, KRUS w przypadku emeryta/rencisty zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 poprzedzającym okres zasiłkowy -ORYGINAŁ w przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS, KRUS lub stosowne oświadczenie
12. oświadczenie 2017 rok o wielkości gosp. rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
13. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów lub otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu zasądzone w wyroku , ugodzie sądowej, lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
14. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2017 -ORYGINAŁ lub, -informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimen. za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.-ORYGINAŁ
15. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zaświadczenie z KRUS potwierdzające ten fakt, albo umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty - przepisy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z SGEFO i GR,
16.-umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gosp. rolnego do użytkowania przez rolniczą spół. produkcyjną
17.odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
18. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów , jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugoda zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny otrzymanych alimentów w 2017 --ORYGINAŁ
19. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - kopia oryginał do wglądu.
20. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka-kopia
21. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka/rodzica dziecka w przypadku samotnego wychowywania -kopia
22.orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka- kopia

W przypadku jednorazowej zapomogi (kryterium 1922 zł ) i specjalnego zasi.łku opiekuńczego (kryterium 764 zł) obowiązują dokumenty wymienione powyżej.
W przypadku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (kryterium 725 zł ) obowiązują dokumenty wymienione powyżej oraz dodatkowo:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 są przyjmowane od 1.08.2018 r. do 31.10.2018 r. (elektronicznie od 1.07.2018 r.).

Wzory wniosków dostępne są w biurze MGOPS Świadczenia Rodzinne ul. Brzeska 9 Radłów lub znajdują się do pobrania :

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/