• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

POMÓŻ SĄSIADOWI

24.10.2018

POMÓŻ SĄSIADOWI

W związku z nadchodzącą zimą apelujemy do mieszkańców Miasta i Gminy Radłów
jeśli wiecie lub znacie osoby samotne, starsze lub niepełnosprawne, które wymagają wsparcia lub znane są Wam miejsca przebywania osób bezdomnych na terenie naszej Gminy prosimy poinformować o tym pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie oraz pracowników innych instytucji zobligowanych do udzielenia pomocy:
Telefon MGOPS w Radłowie:14-67 82 003
Telefon Komisariatu Policji w Żabnie:14-64 56 007
Punkt Przyjęć Dzielnicowego w Radłowie Pl. Kościuszki, dyżury dzielnicowego w poniedziałek od 10.00 do 12.00, piątek od 16.00 do 18.00.

Zima 2018/2019

I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROJEKTU
Kierownik MGOPS
Pracownicy socjalni
II. CZAS REALIZACJI PROJEKTU
Okres zimowy – X 2018 do III 2019
III. ADRESACI PROJEKTU
Mieszkańcy miasta i gminy Radłów znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej zwłaszcza osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore oraz zagrożone bezdomnością.
IV CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia i zminimalizowania negatywnych skutków okresu zimowego, szczególnie w odniesieniu do osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych.
V. CELE SZCZEGÓŁOWE
1.Udzielenie osobom bezdomnym stosownej pomocy przede wszystkim w znalezieniu schronienia
2. Zakup opału z dowozem do miejsca zamieszkania, wypłata zasiłków na zakup węgla, żywności i ciepłej odzieży
3. Pomoc rzeczowa /zapewnienie ciepłej odzieży, obuwia zimowego, kocy/.
4. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. Współpraca z placówkami zapewniającymi pomoc dla osób bezdomnych i ośrodkami pomocy społecznej na terenie całego kraju.
2. Zamieszczenie wykazu placówek w których mogą uzyskać schronienie osoby bezdomne na tablicy ogłoszeń w MGOPS Radłów i innych instytucjach, na terenie miasta i gminy Radłów oraz na stronie internetowej MGOPS Radłów www.opsradlow.pl
3. Skierowanie apelu do mieszkańców miasta i gminy Radłów o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych i innych osobach wymagających wsparcia poprzez sołtysów, radnych, stronę internetową, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń.
4. Wizytowanie przez pracowników socjalnych, oraz Policję miejsc w których mogłyby przebywać osoby bezdomne
5. Nawiązanie kontaktu ze składami opałowymi w Radłowie w sprawie zakupu opału /ustalenie ceny węgla, dowozu, godzin otwarcia składu opałowego/.
6. Współpraca z instytucjami, służbami miejskimi Służba Zdrowia, Straż Pożarna, Powiatowa Komenda Policji w zakresie przekazywania na bieżąco informacji o poszczególnych środowiskach.
7. Wzmożona kontrola i monitorowanie środowisk przez pracowników socjalnych, Policję – docieranie do osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji – ustalanie planu potrzeb i przyznanie stosownej pomocy.
8. Upowszechnianie informacji o możliwości korzystania z pomocy w razie trudnej sytuacji bytowej za pośrednictwem sołtysów.

VII. REZULTATY
1. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.
2. Zapewnienie żywności, gorącego posiłku, opału, ciepłej odzieży osobom tego potrzebującym
3. Zwrócenie uwagi mieszkańców gminy Radłów na osoby potrzebujące
4. Zwiększenie skuteczności działań na rzecz środowiska lokalnego

Opracowała:
Maria Hajduk

« inne aktualności