• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Małopolska Niania 2.0

05.10.2018

Projekt skierowany jest do Małopolan. O dopłatę do niani mogą ubiegać się rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, nie mogą podjąć pracy lub utrzymać obecnej posady. O pomoc mogą się również starać rodzice wracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Warto podkreślić, że w czasie rekrutacji będą szczególnie preferowane także te osoby, które mieszkają na terenie gminy o ograniczonym dostępie do żłobków czy klubów malucha. Na dodatkowe punkty mogą liczyć również niepełnosprawni rodzice, bądź ci mający pod opieką niepełnosprawne dziecko w wieku do lat 3. Podobnie rodzice samotnie wychowujący małe dzieci.

Małopolska Niania 2.0 to dwie opcje wsparcia – na zatrudnienie niani dla dziecka będzie można otrzymać 1500 zł/m-c (wsparcie podstawowe) lub 2 100 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewiduje się, że w ramach obecnego naboru z dofinansowania skorzysta 216 rodziców. Kolejne nabory będą ogłaszane w kolejnych latach.

Uwaga – rodzic, który zakwalifikuje się do Małopolskiej Niani 2.0, ale w momencie otrzymania decyzji nie będzie miał pracy, musi w ciągu 3 miesięcy znaleźć zatrudnienie i odpowiednio je udokumentować.
Gdzie złożyć wniosek do Małopolskiej Niani 2.0?

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 25 września 2018 r. do 8 października 2018 r., do godz. 16:00. Dokumenty można składać:

za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
osobiście - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie, wzór wniosku o przyznanie wsparcia, a także minimalny wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje można też uzyskać w punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie (ul. Piastowska 32) lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl czy dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23.

Źródło: www.malopolska.pl

« inne aktualności