• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Świadczenia rodzinne

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016/2017
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY, tj. 2016/2017 NALEŻY SKŁADAĆ OD 1.09.2016 R. DO 30.11.2016 R.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego (obowiązuje od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.):
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższą kwotę (tj. 674 zł lub 764 zł), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (obowiązują od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.):
Wysokość zasiłku rodzinnego:
- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: kopię konta- rachunku bankowego do wypełnienia w oświadczeniu
1 pełny akt urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany, odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
2. PIT-11/40 za 2015 wszystkich członków rodziny , PIT 37/36 do wglądu,
3. Wysokość kwoty otrzymanej na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT UZ za 2014 r. lub – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dot wysokości kwoty odliczonej w 2014 r. na PIT UZ.
4. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oraz w przypadku gdy rodzic będzie starał się o dodatek z tyt. dojazdów (oświadczenie lub zaświadczenie )- osoby, mające przyznane świadczenia na wrzesień 2017 przynoszą zaświadczenia/oświadczenia w dniach 1-8.09.2017r, -
5. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zamieszkania, - należy doręczyć w dniach 1-9 września 2017r,
6. osoba starająca się o kontynuację wypłaty dod. wychowaw. składa oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
7. stypendia szkolne – zaświadczenie, decyzję dokumentujące wysokość stypendium pobranego w 2015, PIT- dochodem są wszystkie stypendia dot. pomocy materialnej
8. uzyskanie dochodu -dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w 2016), umowa od 1,2,3 maja zaświadczenie o wynagrodzeniu za czerwiec 2016 po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, podatek, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne,
9. praca rozpoczęta w 2015 r. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany
10. utrata dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu Pit-11/40 za 2015r, świadectwo pracy, decyzja z PUP, umowy zlecenie.
11.oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2015 roku, niepodlegającego opodatkowaniu w tym stypendia dla dzieci, alimenty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie dla rolników, dochody z gospodarstwa rolnego dochody z ulgi na dzieci wykazane na PIT UZ z 2014- oświadczenie to obowiązuje wszystkie osoby dorosłe wchodzące w skład rodziny, czyli składa je każdy pełnoletni członek rodziny osobno na oświadczeniu--ORYGINAŁ .
12.zaświadczenie z ZUS, KRUS w przypadku emeryta/rencisty zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2015 poprzedzającym okres zasiłkowy -ORYGINAŁ - dla każdego dorosłego członka rodziny osobno – w przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS, KRUS.
13.zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy 2015 rok oświadczenie o wielkości gosp. rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
14. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów lub otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu zasądzone w wyroku , ugodzie sądowej, lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 -ORYGINAŁ lub,
-informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.-ORYGINAŁ
15. zaświadczenie z urzędu skarbowego, oświadczenie członków rodziny o dochodzie uzyskanym w 2015 roku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganym przez osoby fizyczne—ORYGINAŁ – każdy dorosły składa osobno
16. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zaświadczenie z KRUS potwierdzające ten fakt, albo umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,,
17.-umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gosp. rolnego do użytkowania przez rolniczą spół. produkcyjną
18.odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
19. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów , jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugoda zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny otrzymanych alimentów w 2015 --ORYGINAŁ
20. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z kserokopią orzeczenia dziecka
21. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
22. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
23.orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
24.zaświadczenie o nieskładaniu wniosku o zasiłek rodzinny /jednorazową zapomogę z miejsca stałego zameldowania członka rodziny , jeśli posiada meldunek w innej gminie a zamieszkuje na terenie gminy Radłów.
25.Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebywanie matki dziecka pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu .