• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna na zasadach określonych w ustawie jest udzielana osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. Bezrobocia,
 2. Niepełnosprawności,
 3. Długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 4. Przemocy w rodzinie,
 5. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 6. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 7. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 8. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 9. Alkoholizmu lub narkomanii,
 10. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 11. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
świadczenia pieniężne
1. zasiłek stały,
2. zasiłek okresowy,
3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
7. wynagrodzenie zależne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.
świadczenia niepieniężne:
a.
1. praca socjalna,
2. bilet kredytowany,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4. składki na ubezpieczenia społeczne,
5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
6. sprawienie pogrzebu,
7. poradnictwo specjalistyczne,
8. interwencja kryzysowa,
9. schronienie,
10. posiłek,
11. niezbędne ubranie,
12. usługi opiekuńcze w miejscu wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, zamieszkania, w ośrodkach
13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
14. mieszkanie chronione,
15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł;
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł. Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w punktach 2-11.

Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.


Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
17) zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12
19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia:
Zasiłek stały

 • przysługuje pełnoletniej osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie odochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

 Pomoc w zakresie dożywiania


może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U 2017.1769 z  późń. zm) oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 951,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 771,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.
Pomocy udziela się w szczególności:
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dom Pomocy Społecznej


Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3) w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

USŁUGI OPIEKŃCZE
Osobie samotnej*, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina (również wspólnie nie zamieszkująca) – małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
* osoba samotna to zgodnie z art.6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych i zstępnych.
Tryb udzielania usług opiekuńczych
O pomoc w formie usług opiekuńczych można zwrócić się do Ośrodka Pomocy osobiście lub telefonicznie. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług i zalecaną przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu pracownik socjalny w Domu odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy podczas którego ustalony zostaje zakres usług i wydana na tej podstawie decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych.
Należy zaznaczyć, że osoba w rodzinie wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od osób najbliższych. Procedura przyznawania usług jest taka sama, a ponadto przeprowadzony jest rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do alimentacji (rodzice, dzieci).
Usługi opiekuńcze u osoby w rodzinie mogą być przyznane, o ile Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje wolnymi godzinami.
Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
Koszt  za 1 godzinę usług opiekuńczych od stycznia 2018 r wynosi 13,70 zł.                              Koszt  za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia 2018 r wynosi 30,00 zł Koszt  za 1 godzinę dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r.

Zakres usług opiekuńczych
Czynności pielęgnacyjne.
1. toaleta chorego w łóżku
2. pomoc przy kąpieli
3. zmiana bielizny osobistej i pościelowej
4. prześcielenie łóżka
5. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
6. zgłaszanie wizyt lekarskich
7. inne czynności wynikające ze stanu chorego
8. realizacja recept
Czynności gospodarcze.
1. przynoszenie opału
2. palenie w piecu
3. mycie okien (1 raz w kwartale) w pokoju podopiecznego
4. utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego, sprzątanie przy użyciu sprzętu zmechanizowanego (1 raz w tygodniu)
5. pranie bielizny chorego ( w sprzęcie zmechanizowanym )
6. przygotowywanie i pomoc w spożywaniu posiłków
7. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
8. chodzenie na spacery
9. zakupy niezbędnych artykułów na potrzeby chorego
Czynności opiekuńcze
załatwianie spraw podopiecznego :
• uiszczanie opłat
• prowadzenie podręcznego zeszytu wydatków
• spacery
USŁUGI OPIEKUŃCZE / art. 50 ustawy o pomocy społecznej /
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /tj. Dz. U. 2017.1769 z późń. zm /
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego /Dz. U. 2016.1406/ z dnia 25 sierpnia 2016r.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. 2015.1058/ z dnia 14 lipca 2015
4. Uchwała Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Przysługuje:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą tej pomocy zapewnić
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Dokumenty:
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
2. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
3. Zaświadczenie lekarza , że wnioskodawca wymaga pomocy ze strony drugiej osoby
4. Zakres czynności opiekuna domowego u podopiecznego w domu
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o usługi opiekuńcze
6. Rodzinny wywiad środowiskowy
7. Oświadczenie o stanie majątkowym
8. Oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Procedura postępowania:
1. Osoba ubiegająca się o usługi opiekuńcze składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy w Radłowie Niezbędne druki dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9 (u pracownika socjalnego) lub na stronie internetowej. Wniosek złożony w formie elektronicznej (poprzez platformę e-PUAP) powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.
2. Wniosek jest rejestrowany i przekazywany pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.
4. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie /zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku/ w miejscu zamieszkania wnioskodawcy
5. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu usług opiekuńczych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
6. Decyzja administracyjna o przyznaniu usług opiekuńczych podpisana jest przez Kierownika Ośrodka lub jego z-cę.
7. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru
8. Stronie niezadowolonej z podjętej decyzji lub w przypadku decyzji odmownej przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie .
Postępowanie nie podlega opłatom.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE / art. 50 ustawy o pomocy społecznej /
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /tj. Dz. U. 2017.1769 z późń. zm/
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego /Dz. U. 2016.1406/ z dnia 25 sierpnia 2016r.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. 2015.1058/ z dnia 14 lipca 2015
4. Uchwała Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Przysługuje:
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą tej pomocy zapewnić
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Dokumenty:
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
2. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
3. Zaświadczenie od lekarza specjalisty /od psychiatry lub neurologa – dla osób z zaburzeniami psychicznymi/ o potrzebie świadczenia takich usług z podaniem rodzaju i ilości godzin /tygodniowo lub miesięcznie/.
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o usługi opiekuńcze
5. Rodzinny wywiad środowiskowy
6. Oświadczenie o stanie majątkowym
7. Oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Procedura postępowania:
1. Osoba ubiegająca się o specjalistyczne usługi opiekuńcze lub jej opiekun składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w Ośrodka Pomocy Społecznej. Niezbędne druki dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie u pracownika socjalnego. Wniosek złożony w formie elektronicznej (poprzez platformę e-PUAP) powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.
2. Wniosek jest rejestrowany i przekazywany pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.
3. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie /zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku/ w miejscu zamieszkania wnioskodawcy/opiekuna.
4. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
5. Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych została ustalona na  podstawie Uchwały Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2017 r.                                                                                                                                                                     6. Decyzja administracyjna o przyznanej liczbie godzin specjalistycznych usług opiekuńczych podpisana przez Kierownika Ośrodka lub jego z-c.
7. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy/opiekunowi za potwierdzeniem odbioru
8. Stronie niezadowolonej z podjętej decyzji lub w przypadku decyzji odmownej przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy lub za pośrednictwem poczty.
Postępowanie nie podlega opłatom.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zasady przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm).
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego czy innymi specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.
Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie o pomocy społecznej. Zasada ta wskazuje, że pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.
Co obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,.
• interwencje i pomoc w życiu w rodzinie.
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
• wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
• pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi
• usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
• pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
• zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ale także usługi specjalistyczne dla pozostałych grup) są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi (§3 ust. 1 rozporządzenia). Dodatkowo, specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż: m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług (§3 ust. 2 rozporządzenia)

Źródło : www.mpips.gov.pl